Arbeidsmiljø
- en del av det gode liv

Godt arbeidsmiljø betyr en trygg, sikker og helsefremmende arbeidsplass. 

Nå skal vi snakke om et tema som er vanskelig. Vanskelig fordi det reguleres av et komplisert regelverk og er lite konkret. Dessuten fins det tusen meninger om hva det betyr. Mange sliter med å få det til på en komfortabel måte i sin virksomhet. 

Her er den kjedelige og formelle versjonen:

Kravet i loven innebærer at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsplassen er trygg, sikker, trivelig og en bra plass å være. Stikkord er sikkerhet, forebygging og helsefremming. Arbeidstaker skal på sin side bidra til at dette målet oppnås og plikter å si ifra og samarbeide for å forebygge og bøte på forhold som ikke er i henhold til kravet. 

Hvis du vil lese mer om plikten til forebygging kan du lese mer her. 

Men, hva betyr disse reglene egentlig? Loven hjelper oss litt, men ikke nok. 

Som jurist og leder har jeg jobbet med dette spørsmålet i mange år. Jeg har behandlet flere tilsynssaker fra Arbeidstilsynet hvor dette tema alltid har gått igjen. Ut fra dette har jeg en mening om hva som bør legges i begrepet.

Trygg og sikker arbeidsplass betyr at du ikke skal bli utsatt for fare. Her fins det en del materiale å få tak i fra Arbeidstilsynet. Les mer på deres hjemmesider om trygt arbeidsmiljø. Dette bruker vi ikke mer tid på her. 

Det vi først og fremst må se nærmere på er det psykososiale arbeidsmiljø. Altså, det som handler om å ha en trivelig og bra plass å være. Her er det loven sier i §4-3: 


Loven er ikke konkret, den sier ikke hva vi må gjøre (vår atferd), bare hva resultatet skal være. Så vi må selv finne ut hva som må til. 

Det er her jeg mener vi må se arbeidet som en integrert del av våre liv. Jeg mener, det må gis mening på bakgrunn av vårt samfunns grunnverdier. Da kan vi si det sånn:

 1. For å finne ut hva det gode arbeidsmiljø er må man først se på hva det gode liv er 
 2. Vi må vite hvilke miljøfaktorer som påvirker hvordan vi har det
 3. Hva er det viktigste vi kan gjøre for at arbeidsplassen blir et godt sted å være

På denne måten blir dette et praktisk spørsmål om hva vi må gjøre.

Det gode liv

Hvis vi ser litt stort på det så kan vi si at det gode liv handler om:

 • Å ha det bra gir et sterkt immunforsvar 
 • Å bli trodd på og anerkjent er som å oppleve frelse
 • Å omgi seg med humor og glede
 • Å komme fra et sted/ tilhørighet
 • Å kunne nyte hele sitt potensial 
 • Å ville hverandre godt

Kan selvfølgelig ta med flere ting her, men jeg tror vi er i kjernen av det gode liv med disse punktene. Dette betyr at dersom disse tingene er på plass, snakker vi om en livssituasjon som er god og som sørger for at vi har det så bra vi kan. Dette er helsefremmende hvis vi skal bruke lovens ordlyd. 

Grunnleggende arbeidsmiljøfaktorer

Dette er forhold som har betydning for hvordan vi opptrer på jobb (vår atferd). Disse faktorene kan, i forhold til psykososialt arbeidsmiljø, oppsummeres i fem punkter: 

 1. Kultur
 2. Sosial kompetanse
 3. Lojalitet
 4. Samhandlingskompetanse
 5. Kommunikasjon

Klikk på punktene for å lese mer om dem. 

Hva er det viktigste vi kan gjøre 

Oppsummeringsvis kan vi si at de viktigste punktene vi alle kan forholde oss til for en god arbeidsplass er:  

 • Ha en kultur på arbeidsplassen som gir rom for åpenhet og gjensidig toleranse og ikke tillater baksnakking
 • Ha en åpen dialog mellom ledelse og medarbeidere
 • Ledelse som ser medarbeidere
 • Ansvarlige medarbeidere
 • Medbestemmelse og bedriftsdemokrati
 • Ikke la ros etterfølges av ris
 • Passe på hvor og når tilbakemeldinger gis