Ledergrupper
- hva skal til for at de gir gevinst til deg og teamet ditt

Kjennetegn

Ledergrupper brukes oftest som en arena der en overordnet leder og de som rapporterer til ham/ henne møtes for å informere, drøfte, vedta og iverksette aktiviteter. 

I mine lederstillinger har slike grupper vært obligatorisk. Og like mye som det har vært obligatorisk har de vært vanskelig å få til. For, hvor enkelt er det å ha en gruppe av mennesker samlet til å samarbeide når potensielle problemer står i kø? Jeg mener, dette er hva du møter: 

 • En samling individer som i utgangspunktet ikke trenger dette møtet for å gjøre jobben sin. Så de har grunn til å være generelt skeptisk til denne tidsbruken 
 • Sakene har en tendens til å være kompleks og medlemmene har ofte ulik mulighet til å bidra. Dette kan føre til meningsløse diskusjoner
 • Jo flere  medlemmer jo større sannsynlighet for at diskusjonene sklir ut og har liten verdi 
 • Medlemmene har ulik agenda. Noen er der for å høre siste nytt, andre er der for å drøfte vanskelige problemer, noen trenger å bli hørt og sett, noen vil imponere sjefen osv. 
 • Ikke alltid man kan ha tillit til agenda og lojalitet 
 • Det generelle problemet med gruppesuggesjon, dvs at man ofte følger den mest overbevisende i gruppen, gjelder også for ledergrupper 
 • Medlemmer uten ansvar for tema som diskuteres vil alltid mene mye og gjerne vinne diskusjoner
 • Møtene har ofte mye kosepreg og lite kreativt preg
 • Blander ofte HR (planlegging) og ledelse

Teamwork

På et grunnleggende plan vet vi hva som preger effektivt teamwork. 

Kort forklart må du ha fokus på følgende:

 • Vær sikker på at alle vet hva resultatet skal bli
 • Vær sikker på at alle vet hva deres bidrag skal være
 • Vær sikker på at alle har fått selvstendig ansvar for i alle fall én oppgave
 • Gi rikelig ros og anerkjennelse
 • Gi de ansatte kredit for de gode resultatene
 • Ta selv ansvar for det som har gått galt
 • Ikke klag, legg skylden på noen eller kritiser
 • Gjør det du kan for å bygge opp medarbeidernes selvtillit

Les mer om teamwork her. 

Studie på ledergrupper

I et studie publisert i Tidskrift for Norsk Psykologiforening i 2010 er det forsket på sammenhengen mellom dialogisk kommunikasjon og resultater i ledergrupper. 

Her så man på sammenhengen mellom hvor gode medlemmene i gruppen var på effektiv kommunikasjon seg i mellom og de resultater de klarte å produsere. Resultatet var entydig; jo bedre medlemmene var til å føre effektiv dialog med hverandre, jo bedre resultater fikk de. Spesielt pekes det på evnen til å være nyskjerrig på hverandre og utforske hva andre er i stand til å gi av verdi til en selv. 

Les artikkelen om ledergrupper her. 

Sosiogram

Sosiogram betyr beskrivelse av sammenheng mellom personer. 

Du som leder bør gjennomføre en kartlegging av medlemmene i din ledergruppe. På denne måten blir du mer besvisst på rollene de ulike har i gruppen. Rollene kan være annerledes i gruppen enn utenfor. Det vil si noen kan ha en annen rolle når de deltar i møtet enn i andre sammenhenger. 

Når du skal gjøre denne undersøkelsen må du stille deg selv følgende spørsmål:

 1. Hvem har mest innflytelse i gruppen 
 2. Hvem har mest tillit i gruppen
 3. Hvem har mest distanse i gruppen
 4. Hvem er skremmende
 5. Hvem er tiltrekkende
 6. Hvem er mest relevant

Rangér medlemmene fra mest til minst på disse spørsmålene. Hvis du finner ut det er ting du er usikker på eller ikke er som det bør være, må du ta lederskap og gjøre noe med dette. 

For å lykkes med ledergruppen din må du gjøre følgende

 1. Være helt klar på formålet med gruppen. Dette formålet må deltakerne få være med å drøfte og bestemme slik at det ikke er noen tvil om at man er enig og har eierskap til møtet. 
 2. Kjenn medlemmene i gruppen din. Hva opplever den enkelte som nyttig, interessant og gir dem inspirasjon. 
 3. Vit hva i møtet som gir den enkelte verdi. Husk at ingen bruker tid i slike møter uten å forvente å få noe tilbake. 
 4. Rensk opp i sosiogrammet.  
 5. Aksepter ulikhet som en verdi.
 6. Få bort kosepreget.
 7. Jevnlig evaluere møtet ved å undersøke struktur, atferdsmønstre, roller, mening, læring og fellesskap.