Oslo kommune

Lederutvikling kommuner
- Særlige problemstillinger som gjelder i kommuner

Lederutvikling kommuner: For den som er nyansatt eller ikke kjenner så godt til kommunal virksomhet er det mange ting som er ukjent og rart. Dette er viktig å huske på om du er leder i offentlig sektor. Etter mange år som ansatt i kommune har jeg kommet frem til en del tema som særpreger en kommune og som jeg mener er viktig at du blir kjent med.

Hvorfor fins kommunene

Kommunene fins fordi de fleste av oss ønsker en struktur på vårt samfunn hvor lokalt selvstyre står sterkt. 

Det fins mange måter å organisere et samfunn på, men kort forklart har vi gjennom historien kommet frem til at vårt samfunn skal hvile på demokratiske prinsipper (noe det absolutt ikke alltid har gjort) og kommuneorganiseringen ivaretar lokaldemokratiet; det vil si at vi overlater "makt" til lokalsamfunnene- de som i utgangspunktet kjenner de lokale forholdene best mulig. På dette grunnlaget har kommunestyrer og kommuneapparatet ansvaret for å forvalte felleskapets goder på best mulig måte så nært befolkningen som mulig.

Offentlig forvaltning, inkludert kommunene, skal ivareta mange hensyn gjennom sin drift. Dette er blant annet:

  • Økt velferd
  • (Moderat) vekst
  • Frihet/ innbyggernes selvbestemmelsesrett
  • Rettferdighet
  • Medbestemmelse
  • Medinnflytelse
  • Rettssikkerhet
  • Effektivitet
  • Økonomi

Dette er svært viktige hensyn og preger alt kommunen driver med.

Det som er interessant er at disse hensynene gjør seg alltid gjeldende, det er ikke sånn at man velger å følge opp noen hensyn, mens andre blir liggende. Det som skjer er at man lar noen få litt større kraft enn andre, alt etter hva man prioriterer. Du finner hensynene igjen i politiske diskusjoner, budsjettvedtak, planverk og den daglige drift i administrasjonen. Du finner dem også i sentralt og lokalt regelverk. Et særpreg som er kommet de siste tiårene er at vårt samfunn krever stor gjennomsiktighet, det vil si at befolkningen skal ha innsyn i hvordan kommunens ansatte forvalter disse prinsippene til beste for alle. Dette forklarer mye av det økte byråkratiet vi har fått. Disse hensynene er viktig å ha et reflektert forhold til knyttet til lederutvikling kommuner.  

Det absolutt mest spesielle ved en kommune

Lederutvikling kommuner: Er det en ting som er svært spesielt med kommunene så er det at de har to ulike roller; en privat og en offentlig rolle. Dette betyr at på den ene siden driver kommunen med produksjon, kjøp og salg og annen aktivitet som man gjør i hvilken som helst privat bedrift. På den andre siden driver kommunen med offentlig myndighetsutøvelse, altså; gir plikter og rettigheter til befolkningen. Dette kan være å gi byggetillatelser, sykehjemsplass, skoleplass osv. Det kan høres helt greit ut å skille mellom de to rollene, men i praksis er det vanskeligere enn som så.

For det første er det ikke lett å skille mellom de to rollene. Alle som forholder seg til kommunen vil se på kommunen som en helhet og tenke at kommunen driver maktutøvelse i alt de gjør. Husk at kommunen har mye penger, kan aldri gå konkurs og er ofte en stor aktør når avtaler med private skal inngås. Dette gjør kommunen til en svært attraktiv avtalepartner for den som vil kjøpe og selge varer og tjenester til kommunen. 

For det andre er dette skillet komplisert for de kommunalt ansatte selv. De ansatte skal selv passe på når de opptrer som en privat aktør og når de opptrer som offentlig myndighetsutøver. 

For det tredje har kommunens rolle stor betydning for økonomi og næringsliv. Dette kan påvirke hvordan de som handler og gjør avtaler med kommunen opptrer. Bare tenk på hvor stor betydning en reguleringsplan kan ha for den som eier eiendom i kommunen. Hvis et område reguleres som boligområde i stedet for friluftsområde vil det bety forskjellen på å bli rik eller ikke. Dette vil utvilsomt påvirke hvordan private aktører forholder seg til ansatte i kommunen som arbeider med slike planer. 

Sikkerhetsnett

Lederutvikling kommuner: Mange av kommunenes tjenester har en svært spesiell egenskap; de er sikkerhetsnettet til mange mennesker. Det betyr at manger er helt avhengig av kommunens tjenester for å kunne ha et bra liv. Bare tenk på hvor mange som mottar pleie- og omsorgstjenester, økonomisk bistand, bolig og helsetjenester. Den største utgiftsposten i alle kommuner er pleie- og omsorgstjenestene. Dette betyr at en svært stor del av kommunens ansatte skal være gode på å forholde seg til mennesker som er helt prisgitt kommunens hjelp. Dette betyr at kommunen må ha en spesiell kompetanse på dette feltet. 

Denne kompetansen er det mange som ikke er klar over i møtet med kommunen. Den er med på å prege hele kommunen. Innen mange fag møter man teorier om hvordan man forholder seg til mennesker som er i en slik avhengighetsposisjon. Det er min oppfatning at de har til felles at respekt, ydmykhet og forståelse er grunnverdier kommunens ansatte må ha i møte med disse menneskene. Kun på et grunnlag basert på disse verdiene vil kan kunne gi gode og effektive tjenester. 

En ting som har gått igjen i min tid som kommunelt ansatt er at man til tider møter moralisme blant kommunens ansatte. Det vil si at noen ansatte kan møte brukere av kommunens tjenester med holdninger som at "du burde ha..." "du burde ikke ha..." og så videre. Og dette blir sagt i beste mening. Problemet er at det er svært vanskelig å felle "dom" over andres livsførsel. Derfor blir pragmatisme er viktig verdi i kommunen. Det vil si at de kommunalt ansatte må se nøkternt på situasjonen, fokusere på regelverket man er satt til å forvalte og passe seg for å mene noe om hvordan andre skal leve sitt liv. 

Det er en kjennsgjerning at effektivtet er en like viktig faktor i kommunene som i alle andre virksomheter. Men det er viktig å balansere dette hensynet opp mot at det i møte med mennesker som trenger hjelp fra kommunen trenger å ta seg tid. Alle ledere i kommunen må reflektere nøye over dette i sin planlegging av virksomheten. 

Kommunen - elsket og hatet

Lederutvikling kommuner: Av og til ser man i media at kommuner får gjennomgå når noen opplever at kommunen ikke gjør jobben sin. Det kan være at omsorgstjenestene er for dårlige, at veivedlikehold ikke holder mål, at skolene har for lite lærere eller at politikerne ikke blir enige. Historisk har det vært mye av sånt, selv om jeg personlig opplever at dette har blitt bedre de siste årene. Jeg tror vi nå ser at kommunene er blitt svært gode i sitt arbeid og befolkningen mottar jevnt over svært gode tjenester. 

Men, det vil alltid være noen som fortsatt forteller Skoda- vitser og tror de er morsomme, selv om Skoda er blitt like bra som Volkswagen. Poenget er at det er en myte at man i kommunen lever et vernet arbeidsliv hvor kravene ikke er så store. Kommunene drives svært profesjonelt og på mange måter drives de nok mer profesjonelt enn mange virksomheter. Kommunens aktivteter har aldri vært så åpen som der er nå, og kommunens ansatte må rapportere til omverden på det aller meste de fortar seg. Kontrollen med kommunene er meget omfattende. 

Men, kommunene har noen særlige sider som er vanskelige. 

For det første har åpenhet en pris. Den innebærer at alle ansatte må bruke mye tid på oppgaver som ikke er tjeneste relatert. Dette betyr at en del arbeidstid går med på å skrive rapporter, dokumentere og forklare for omverden hva man holder på med. Og, det er ikke noe galt i dette, tvert imot, men man må være klar over at dette medfører mer byråkrati. 

For det andre er budsjettprosesser og rapportering av resultater lagt opp slik at de ansatte i kommunen ofte må fokusere på kortsiktig resultat fremfor langsiktige løsninger. Dette gjelder selvfølgelig ikke alle, men det er krevende å ikke levere synlig resultater ved årets slutt under henvisning til at man har et lengre perspektiv. Politikere og andre forventer som regel fremgang i resultater og økonomi hvert budsjettår. 

For det tredje er ofte kommunens eiere - politikerne - ikke alltid like involvert i hva som skjer i administrasjonen. Det skyldes naturligvis at man verken skal eller kan være det, men dette gjør at man av og til kan få misforståelser og uenighet som man ikke møter i andre virksomheter. 

Ønsker du eller din virksomhet å lære mer om kommunal sektor? Gjennom gode kunnskaper om kommunenes organisering og arbeid er det lettere både å være arbeidstaker i kommunen samt forstå hvordan ting blir gjort. Vi kan tilby skreddesydde foredrag og opplæringsvideoer i forhold til temaer innen lederutvikling kommuner som du etterspør. Ta kontakt via våre salgssider for mer informasjon.