Organisasjonspolitikk

Tenk deg at du har jobbet alt du kan for å skaffe deg en forfremmelse, høyere lønn eller en ny jobb. Dine resultater er fremragende og skiller seg godt ut. Så oppdager du at ingenting skjer. Tvert imot merker du motstand, enten fra kollegaer eller at du ikke blir vurdert for forfremmelse i det hele tatt, uten at du skjønner hva som skjer. Svaret er at du er blitt et offer for organisasjonspolitikk.

Organisasjonspolitikk legger effektivt store hinder i veien for deg om du ikke er bevisst på den. Den vil ofte være helt avgjørende for om du får det du ønsker deg eller ikke. Spesielt ledere er utsatt for den. En leder som ikke er oppmerksom på organisasjonspolitikken, lærer seg å leve med den – og helst klarer å utnytte den – vil ikke overleve i jobben.

De aller fleste vil ikke forholde seg til denne problemstillingen. For mange fremstår den som eksponering – du må blottlegge deg selv, du må spille på lag og du må gjøre ting du mener ikke har noe med jobben å gjøre.

Så hva i all verden er dette for noe??

Organisasjonspolitikk er et uttrykk for hvor makt befinner seg i en virksomhet, hvem som tar beslutninger og hvor de virkelig viktige diskusjonene foregår. Og du; enten er du inne eller så er du ute. Så brutal er vår verden!

Hvordan er organisasjonspolitikk?

Dette fenomenet kan vise seg på mange måter i en virksomhet. Det oppstår når noen i virksomheten navigerer på en spesiell måte for å selge ideer, påvirke og skaffe seg makt.  Det foregår som regel uformelt, uoffisielt og noen ganger i det skjulte. 

Her er noen eksempler:

 • Uro (omorganiseringer, nedbemanning, ny ledelse, nye initiativer)
 • Overraskelser (nye prioriteringer, uventede kamper, "ut av det blå")
 • Skjulte farer (rykter, antakelser, små hendelser får stor betydning)
 • Haier (tar æren fra andre, stopper initiativ, saboterer)
 • Ego (omkamper, markeringsbehov, skjulte agenda, revirkamper)


Hva med de som blir utsatt for organisasjonspolitikk?

Det vi nå snakker om vil kunne slå uheldig ut for noen i virksomheten. Det er dessverre min erfaring at man lett kan komme i en situasjon at man ikke "så den komme". Gjennom mange år som leder har jeg sett eksempler på dette. Og sånn jeg ser det er dette den største utfordringen; å forstå at man er en del av et spill som man ikke kan velge bort.

Når noen blir "utsatt" for politikk kan det typisk være snakk om

 • at man blir sabotert
 • at man blir stående utenfor viktige nettverk
 • blir ikke hørt eller får gjennomslag for viktgie ideer
 • får ikke kredit for resultater
 • forstår ikke alltid hva som skjer
 • ingen karrierefremgang
 • blir forbigått
 • blir undervurdert


Din organisasjonspolitiske stil

Ok, nå skal vi se litt nærmere på deg og din stil. Gjennom å kartlegge denne kan vi finne ut hvordan du kan utvikle dine ferdigheter på dette området.

Nedenfor står 12 spørsmål som du skal svare på gjennom å score mellom 1 - 8, hvor 1 er helt sant og 8 er helt usant. Når du har svart på alle, regner du ut gjennomsnittet. Da har du fått en score du skal bruke i det videre arbeidet med deg selv, jf nedenfor.

 1. Jeg får innflytelse i virksomheten først og fremst gjennom mine resultater
 2. Jeg er opptatt av tilbakemelding og læring
 3. Jeg legger størst vekt på integritet
 4. Jeg tror jeg kommer lengst med åpenhet om mine hensikter
 5. Jeg baserer mine beslutninger på kunnskap
 6. Jeg lar resultatene og ideene mine tale for seg selv
 7. Jeg får innflytelse først og fremst gjennom relasjoner med mennesker i virksomheten
 8. Jeg er opptatt av hvordan ting blir sagt og oppfatninger kollegaer har
 9. Jeg legger mest vekt på suksess
 10. Jeg tror jeg kommer lengst med å holde kortene tett til brystet
 11. Jeg baserer helst mine beslutninger på relasjoner og den personlige faktor
 12. Jeg fremmer min sak der det er mulig og jeg kommer til


Idemakt og personmakt

Når vi snakker om organisasjonspolitikk kan vi dele den i to; 

Idemakt - evnen til å påvirke gjennom ideer, tilbakemeldinger, integritet, kunnskaper og resutater

Personmakt - påvirkning gjennom makt, posisjon, fremstillingsevne, suksess, relasjonsbaserte beslutninger, personlig fremtoning

I forhold til din score lenger opp representerer idemakt 1 og personmakt 8 på skalaen. 

Dette handler om stiler - altså atferdsmønstre som sier noen om hvem du er og hva du står for. Hvis vi setter det på spissen og tenker at man er et av ytterpunktene her, vil det kunne beskrives som i denne figuren:

Selvutslettende har score 1 og selvopptatt har score 8.

Å ha en atferd som gir deg score 1 eller 8 er ikke bra. Heldivis er det sjelden at det er slik. Det du børe søke å oppnå er en score i rundt midten. det kan vi karakterisere for selvbevissthetsrommet. I dette rommet er du bevisst på det som skjer og utnytter denne kunnskapen til å plassere deg mest hensiktsmessig. 


Organisasjonspolitiske ferdigheter

Nå skal vi se på ulike ting du kan gjøre for å utvikle dine ferdigheter på dette området. Husk på det vi snakker mye om her på Vi er alle ledere!; kunnskaper, tro, psykologi og struktur er hemmeligheten til energi og utvikling.

(Listen over tiltak nedenfor er hentet fra "Brandon, Rick and Seldman, Marty. 2004: Survival og the savvy.")


Oppmerksomhetsstrategier:

1. Kjenn ditt rykte i virksomheten

2. Gjøre deg kjent med politikken

3. Utvikle kløktige innstillinger

Karakterstrategier:

4. Handlingsintegritet

5. Personlig integritet

Beskyttelsesstrategier:

6. Håndtere sabotasje

7. Avsløre bedrag

Proaktive strategier:

8. Ta styring over eget omdømme

9. Bygge og beholde nettverk

10. Balansert egenpromotering

11. Fremstå med tyngde

12. Kommunisere klokt

13. Etisk lobbying

Oppmerksomhetsstrategier og karakterstrategier er interne strategier. det vil si det handler om hvordan du tenker, hvordan du oppfatter andre mennesker og hva du tror på. De andre to er eksterne strategier, altså hva du gjør, din atferd, som andre ser og bygger sin oppfatning på om hvem du er.  


Så hvor bør du gå?

Din score lenger opp sier mye om hvor du ligger. hvis du ligger for langt mot ytterpunktene har du en jobb å gjøre. Ditt mål er å ha en balansert plass i landskapet hvor du klarer å påvirke uten å selge deg verken den ene eller andre veien. 

Hva du bør gjøre er avhengig av hvilken side du befinner deg på, altså hvilke utfordringer du opplever å ha på dette området. 

Noen forslag:

 • Har du høy idemakt, må du utvikle politikken i deg
 • Har du høy integritet, må du legge til innflytelse og påvirkning
 • Har du høy personmakt, må du legge mellommenneskelige verdier til 
 • Har du høy personlig innflytelse, må du utvikle integritet og verdier


man kan legge til en ytterligere dimensjon til det vi nå snakker om. dette handler om hvorvidt man opptrer under- eller overpolitisk. Brandon og Seldman vektlegger viktigheten av å operere i "kløktsonen", altså der man får ut det beste av to verdener. 


Noen betraktninger til slutt

Organisasjonspolitikk henger nært sammen med kultur; altså hva er det som foregår i en virksomhet som ingen stiller spørsmål ved. dette er kompliserte tema, og for å gjøre noe med det er det nødvendig med mye fokus og arbeid, både hos den enkelte og i virksomheten.

Det er tre feller jeg avslutningsvis vil påpeke at man må passe seg for å ikke gå i:

For det første må man passe seg for at man møter organisasjonspolitikken med at "nei dette gidder jeg ikke, jeg slutter". Det er ikke bedre andre steder. Ideer og makt er allti gjenstand for et spill. 

For det andre man man ikke "ta opp kampen". Det er ikke noe å kjempe mot. organisasjonspolitikk har mye positivt ved seg og vil i de fleste tilfeller skape energi og resultater. 

For det tredje må man ikke "resignere". Da befinner man seg på den selvutslettende delen av skalaen og problemene vil bare øke etter hvert.