Internkontroll

Skal du skille deg ut fra mengden så bør du lære deg å føre tilsyn med deg selv. 

Derfor bør du ha et internkontrollsystem for å overvåke det du gjør slik at feil og mangler fanges opp.

Det fins flere systemer for dette. Jeg liker spesielt godt den såkalte Coso- modellen. Det er den mest brukte modellen blant revisjonsselskap i verden. Her kan du lese mer om Coso- modellen og internkontroll.

Denne modellen tar utgangspunkt i et rammeverk i tre dimensjoner;

(1)hvilke oppgaver skal internkontrollen omfavne,

(2)hvilken arbeidsmetodikk skal brukes til å overvåke arbeidsprosesser og

(3)hvilke deler av driften skal være gjenstand for kontroll.

Modellen fremstilles ofte med en figur:

Det viktigste med modellen er arbeidsmetodikken. Kuben illustrerer dette med 5 ”lag”:

  1. Kontrollmiljø- hvilke oppgaver skal gjøres og hvordan skal de utføres.
  2. Risikovurdering – vurdering av hvor stor risiko det er knytet til oppgaven
  3. Handlingsplaner – plan for å følge opp og forebygge risiko
  4. Informasjon og kommunikasjon – hvordan informeres og kommuniseres risikoen til berørte 
  5. Overvåking – hvordan kan overordnede få tilgang til å se hvordan det går

Modellen er utviklet for virksomheter, men systematikken er fullt mulig å ta i bruk i sin egen hverdag. En slik metode vil heve kvaliteten i måten du gjør ting på.

Videre vil du innføre en strategi for deg selv som øker modenheten i ditt arbeid på følgende måte:

Figuren viser at en slik systematikk fører til helhetlig strategisk arbeid hvor resultatet er svært god kontroll. Dette er et system for hvordan du tenker om det du holder på med. 

Det er ikke mange virksomheter som benytter denne modellen. I offentlig sektor er det bare to prosent av kommunene i Norge som benytter et slikt system. 

Tenk igjennom en oppgave som ser svært viktig at du gjør rett. Basert på de fem ovenstående punktene skal du skrive ned hvordan du kan organisere denne oppgaven best mulig. Jeg anbefaler at du gjør denne øvelsen for alle dine kjerneoppgaver.