Arbeidsmiljø
- forbygging

På en arbeidsplass skal det være tiltak rettet mot å forebygge skader og belastninger på medarbeidere i arbeidsmiljøet. 

Det er tre måter å gjøre dette på:

Primær forebygging

Det betyr å sette inn tiltak som hindrer at skadelige forhold oppstår. Dette er det viktigste fokuset for dette arbeidet. 

Sekundær forebygging

Betyr å fjerne forhold som man avdekker kan være skadelige. Kommer dersom man avdekker forhold som potensielt kan gi skade, uten at det har skjedd. 

Tertiær forebygging

Tilpass, omplassere eller attføre medarbeidere som har eller kan bli utsatt for skade. Kommer dersom skade har skjedd. 

Forebygging skjer best ved hjelp av gode systemer og arbeidsprosesser. Det er det optimale - men også det vanskeligste å få til. Dette jobber vi med når vi innfører komplett internkontrollsystem i virksomheter. 

Jeg kan sterkt anbefale Arbeidstilsynets nettsider om arbeidsmiljø for mer informasjon og verktøy.