Lederutvikling - Overtalelsesevne

En god leder driver lederutvikling og utfordrer omgivelsene og involverer ansatte slik at de ønsker å la seg lede. Lederen tør litt mer enn andre og er svært god på å beskrive nåsituasjonen og hvordan han/hun ønsker at ting skal være i fremtiden. Lederen er en hedersmann/ kvinne som er til å stole på og bryr seg om andres ve og vel. Lederen forstår verdien av god kommunikasjon og gjør dette på en måte som når frem til alle.

Positive atferdsmønstre

Lederutvikling: Som tidligere sagt er det viktig å være opptatt av hva du gjør, mye mer enn hva du sier. Vi vet at andre respekterer og ser opp til (følger) personer som har visse atferdsmønstre. I det følgene skal jeg omtale noen av disse.

For det første er det viktig å være oppriktig interessert i andre mennesker og deres liv. Andre mennesker er svært opptatt av sine egne liv og gir du dem oppmerksomhet vil du fort merke at de får respekt for deg. Det er sagt at en byll på nakken betyr mer enn 1000 sultkatastrofer i Afrika for den det gjelder. Dette er godt sagt.

For det andre må du være en god lytter og vis at du hører etter. Still spørsmål og vær engasjert. Dette er utrolig virkningsfullt.

For det tredje må du gjøre alt du kan for at den andre følger seg betydningsfull. Gjør dette på en oppriktig måte.

For det fjerde skal du aldri kritisere noen. Hvis du absolutt må kritisere kan du bruke en teknikk som går ut på å vise til en tredjeperson når du stiller spørsmål ved det du tviler på. Si for eksempel at du har lest i en blad om det dere diskuterer og vis til at der sto det noe annet enn det motparten dier påstår. På denne måten stiller du deg ikke for direkte angrep samtidig som at budskapet kommer frem. 

For det femte Skal du innrømme dine feil fort.

For det sjette skal du si ofte ”hvis jeg var i dine sko ville jeg sette det helt likt.”

For det syvende skal du dramatisere dine ideer.

For det åttende skal du være oppmuntrende og la feil virke lett å ordne opp i.

For det niende skal du være klar i dine meninger.

For det tiende skal du være klar i din beskrivelse av nåtiden og hva du vil i fremtiden.

For det ellevte skal du være fullstendig ærlig om alt.

For det tolvte skal du ta være til stede i livet til dine nærmeste, tør å ta plass.

Verdisirkelen

Lederutvikling: Som vi har snakket om tidligere så skapes dine resultater og fremtid av dine valg. Dette kan også beskrives slik:

Valg skaper atferd - Atferds skaper vaner - Vaner skaper deg - Du skaper atferd - osv…

Dette er en svært effektiv måte å se på samspillet i sitt liv.

En annen variant er:

Felles for disse modellene er at de illustrerer en sirkel med selvforsterkende atferd. Som en del av din lederutvikling bør du tenke igjennom hvilket mønster du følger knyttet til din atferd. 

Kommunikasjon

Lederutvikling: Din evne til å kommunisere avgjør hvordan du har det.

Ingen kan i dag oppnå resultater i sitt liv helt alene. Man er helt avhengig av samspill med andre. Samspill foregår alltid via kommunikasjon. Vi kan her trekke paralleller til interessentanalysen hvor bidrag og belønning er fellesnevneren. For å få samspillet best mulig snakker vi i prinsippet om språkutvikling som strategisk mål.

Paradokset er at den første kommunikasjonen du må mestre godt er den du har med deg selv. Din indre kommunikasjon må være positiv, konstruktiv og oppbyggende. Dette er avgjørende for din lederutvikling. 

Hvordan oppnår man best mulig kommunikasjon? Gjennom å stille bedre spørsmål. Spørsmål har den egenskapen at det får hjernen din til å fokusere der du vil. 

Vi vet at kommunikasjon kommer som følge av en kombinasjon av lyd, kroppsspråk og ord. Det er forsket på dette og man har funnet ut at de ulike delene utgjør følgende:

  • Ord: 7%
  • Stemmeleie: 38%
  • Fysiologi: 55%

Dette betyr at ordene har forsvinnende liten betydning. Videre vet vi at hjerne er konstruert slik at den hele tiden leter etter uoverensstemmelser mellom de ulike faktorene.

I dag er det sånn at mediene forsøker å bestemme hvordan vi skal føle oss.

Som vi har snakket om styres vår atferd av å unngå smerte og søke glede. Derimot er det sånn at vi søker ikke virkelig glede.

Vi har også evnen til å tolke ting som skjer på vår måte. Vi ser det ikke helt som det er, derfor søker vi ofte å gjøre ting som skal forebygge smerte.

Vi bør lære av barn; de har den beste atferden av alle. De har masse energi, spørsmål, de er lekne og er åpne.

Kommunikasjon handler om å påvirke. Dette er ikke rasjonalitet, men psykologi.

Forstå ordenes makt

Lederutvikling: Ordene vi bruker er i stand til å direkte påvirke hvordan vi tenker og hvordan vi føler oss.Vår tenkning og våre følelser påvirker ordene vi bruker. Alt henger sammen. Mennesker som har lært seg et nytt språk kan ofte fortelle om at deres sinn er blitt beriket i prosessen. Spørsmålet er om ikke språk er mye mer enn råmateriale for kommunikasjon?

Ord kan være farlige.

Språk kan være meget nyttig, men kan også være destruktivt. Den som mestrer kunsten og ønsker det kan manipulere sterkt ved bruk av ord. Setningen ”du er akkurat som din far” er grammatisk korrekt, men gir grobunn for mange tolkninger. Vi skal nå se på typiske teknikker som er ment å manipulere andre med ord. Ved å være oppmerksom på disse kan du stanse ”angrep” så tidlig som mulig. 

Utelatelser av ord

Mennesker har ulik oppfatning av virkeligheten. Populært sier vi at vi har ulike kart over virkeligheten. Dette er et faktum, noe som gjør utelatelser av ord til et potensielt problem, fordi det medfører at vi må fortolke svarene i lys av våre kart. Spørsmålet ”hvordan går det på jobben” blir ofte besvart på en måte som utelater mange sider av et omfattende svar. Det gjør at vi må fortolke og svaret vil bli ufullstendig, forvrengt og generalisert. 

Bruk av generaliseringer

Dette er utsagn som vekker sterke følelser hos ellers rasjonelle mennesker. Ord som alltid, aldri, hver, alle, ingen, umulig og kan ikke brukes ofte til dette formålet. Dette er ord som sjelden skal brukes og stammer gjerne fra barndommen og sosial betinging. Slik ord innbyr til sterke følelser og kan vippe oss av pinnen meget effektivt. 

Ikke være spesifikk

Her tenkes det på setninger som ikke inneholder hele innholdet, for eksempel ”det er en smakssak” eller ”ting kommer ut av kontroll”. Ikke bare utelates spesifikke pronomen, men det gjøres også med verb som gir samme virkning – ”hun skadet armen sin”. Språk som brukes i offentlig forvaltning er rik på denne typen nominaliseringer. 

Bruk av sammenligninger

Sammenligninger har en tendens til å være meningsløse. ”Du kunne gjort det bedre” er et eksempel. Bedre enn hva?

Konkludere for tidlig

Typisk for dette er bruk av ord som ”åpenbart” og ”klart”. Ofte er det ikke klart, verken hva kriterier for konklusjonen har vært eller hvem som har rett til å konkludere. 

Bruk av antagelser

Utsagn som ”du er vel enig” eller du liker vel ikke..” er eksempler på tankelesning. Dette brukes når noen tror de vet, uten bevis. 

Feiltolkning av årsak

Her skapes sammenheng mellom årsak og virkning uten at det egentlig er det. ”Hun er blitt lykkeligere etter at han flyttet ut”. 

Fortielser

Dette er utsagn som forutsetter noe uten at det er uttalt. ”Liker du røde eller hvite roser”

Gjennom å være oppmerksom på dette i din lederutvikling vil ikke slik bruk av ord få makt over deg. 

Bli god på smalltalk

Som vi tidligere har snakket om er det svært viktig å være sosialt funksjonell for å lykkes som leder og lederutvikling. En viktig egenskap er evnen til å kunne takle situasjoner som krever smalltalk. Det er mange som opplever dette som vanskelig. Jeg anbefaler at man har fokus på fire forhold som vil gjøre smalltalk enklere:

  1. Sørg for å være i så godt humør som du kan og bruk humor om du klarer. Humor gjør at kroppen slapper av og stemning blir automatisk lettere.
  2. Gjør det du kan for å være avslappet. Tenk på ting som du er komfortabel med, for eksempel en hobby som du slapper godt av med, og hold på denne sinnstilstanden. 
  3. Ta opp tema som er dagsaktuelt i nyheter eller annet og vis at du har satt deg inn i dem. Du må alltid lese aviser og følge med på hva som skjer i verden. 
  4. Vær interessert i andre. Still spørsmål og følg opp det andre snakker om. Alle du gir slik oppmerksomhet vil være glad for ditt selskap. 

Overtalelsesevne har etter min erfaring en tendens til å bli sett lett på. Men husk at som leder er du avhengig av at andre følger deg. Det klarer du bare, iallefall på lang sikt, gjennom å bli en leder som andre vil følge. 

Artikkelen om lederutvikling fortsetter med temaet Fysiologi...


Tilbake til start på artikkelen