helse- og velferdsnyheter

Velkommen til ny og moderne nyhetstjeneste for helse-, sosial- og velferdssektoren

Velferdsfeltet er i stadig utvikling. På alle områder ser vi stadig nye ting som skjer, enten det er faglig, juridisk, administrativt, økonomisk eller på andre måter. Å holde oversikten over alt dette er krevende. Både fordi det produseres enorme mengder informasjon om de ulike temaene så det er krevende i seg selv å vite hva man bør gå inn i og ikke, men også at dette tar mye tid, noe mange av oss ikke har nok av dessverre. En annen side ved denne sektoren, som mange ikke er klar over, er at den endrer seg svært sakte sammenlignet med andre områder. Ser vi for eksempel på arbeidslivets regler gjennomgår de store endringer hvert år. Velferdssektoren derimot kan bruke mange år på sine endringer. Det er viktig å forstå at dette skjer og hvorfor. Dette perspektivet vil du få inngående kjennskap til gjennom denne nyhetstjenesten. 

Tradisjonelle kurs og konferanser kan være bra, men ikke sjelden opplever man at de ikke er så veldig praktiske. Det er med andre ord krevende å omsette det man lærer inn i det praktiske liv. Det er også ganske vanlig at man glemmer det aller meste man har hørt innen kort tid. Visste du at mennesker glemmer 90 % av informasjon i løpet av 30 minutter om man ikke bearbeider/ reflekterer over kunnskapen? Denne nyhetstjenesten hjelper også til her ved å være kort, konsis, konkret og enkel å gjenta. Du kan se videoene så ofte du vil, du kan pause dem når som helst og ikke minst vil vi sørge for å poengtere det viktigste knyttet til de tema som tas opp. 

Denne nyhetstjenesten er for deg som har behov for en ny type verktøy som enkelt og effektivt holder deg oppdatert. Dette nye konseptet innebærer 2-4 e- poster pr måned om relevante tema for deg som jobber eller har interesse innenfor feltet. Den gir deg raskt oversikt over aktuelle tema på en slik måte at du i løpet av kort tid kan benytte kunnskapen i praksis.

Vi har tatt utgangspunkt i å gjennomgå større endringer i forhold til lov- og regelverk. Herunder vil vi følge med på endringer fra en tidlig fase, slik at du sikres å få med deg hva som fins av nye tanker på området og hvordan de utvikler seg. Videre vil vi se mer generelt på faglige, juridiske og etiske tema som er i vinden, slik at du sikres å få med deg hva som rører seg. Dette vil hjelpe deg til å få mer dybdeinnsikt og forståelse på tvers i sektoren.

Tema som er på gang i 2019:

 • Særlig tyngende omsorgsarbeid  og pårørendestøtte
 • Blankholmutvalget – prioritering i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten
 • Endring i betalingsforskriften knyttet til utskrivning av pasienter innen rus og psykisk helse
 • Borgarting lagmannsrett, ansvar for betaling av avlastningstilbud som er plassert av annen kommune
 • Ny veileder om kommunens oppfølgning av pasienter og brukere med store og sammensatte behov
 • Rundskriv I-4/2017 krav til dokumentasjon og diagnostisering i lavterskeltilbud
 • Barn som pårørende
 • Status rettighetsfesting BPA
 • Erstatningsansvar for skade på brukere og pasienters eiendeler
 • Status på regjeringens satsing på "vold i nære relasjoner"
 • Status på satsing på boligsosialt arbeid i kommunene
 • Hva er høyrepolitikk og hva vil vi se de neste årene
 • Endringer i psykisk helsevernloven
 • Status rettighetsfesting heldøgns pleie og omsorg
 • Tillitsmodellen i Oslo kommune
 • New public management (NPM) 25 år etter
 • Årsmeldinger fra fylkesmennene
 • Årsmeldinger fra sivilombudsmannen
 • Årsmeldinger fra pasient- og brukerombudene

Vi vil også ta for oss bøker, artikler, forskningsarbeid og politikk som er relevant. 

Denne tjenesten vil gi deg unik oversikt over mange viktige tema. Videoene er på 10-20 min som du kan se hvor som helst. Du får ferdig oppsatte powerpoints, dokumentsamlinger og linker som gir deg full oversikt med en gang. Dette kan du for eksempel bruke hvis du selv skal presentere stoffet. Alt tilgjengelig der du måtte ha tilgang til e-posten din.

For å få tilgang til tjenesten må du klikke på «bestill her» nedenfor, registrere deg på neste side, og så vil du få tilsendt betalingsinformasjon. Da vil du kunne velge mellom fire abonnementer: 3 mnd, 6 mnd, 12 mnd og løpende. Du kan når som helst si opp abonnementet. 

Bestill her.