Advokat Oslo

Hva må du tenke på når du vurderer å bruke profesjonell hjelp

Advokat Oslo: Å vurdere bruk av advokat i en sak er en vanskelig vurdering. Veldig ofte har saken du står i kommet langt før du har vurdert om du trenger profesjonell hjelp. Det kan være at du har prøvd lenge på egen hånd uten å lykkes. Eller at du etter lengre tid har oppdaget at saken er mer kompleks enn du trodde. 

Det er nettopp i slike tilfeller profesjonell hjelp kan være lurt. 

(Advokat Oslo) Juristenes arbeidsmetode

En jurist jobber etter en fast metode. Denne kalles for juridisk metode og er deres måte å løse problemer på. For det er dette de kan - å løse problemer etter et fast mønster. Videre er de eksperter på å lete opp lignende saker som kan sammenlignes med din for å kunne gi deg en indikasjon på hvordan det kan gå med din sak. 

De færreste saker ender i rettssystemet. 

Juridiske argumenter hentes fra følgende kilder:

 1. Lover, forskrifter. Dette er formelt vedtatte regler i Norge som betyr svært mye for de råd og det arbeid jurister utfører. Våre lover og sentrale forskrifter finner du på www.lovdata.no 
 2. Forarbeider, stortingsbehandlinger. Dette er dokumenter som forklarer hva lovgiver (politikerne) tenkte da de forberedte lovene. Dette er svært viktig for tolkning av lovene. Forarbeider til lover får du kjøpt i bokhandelen eller i Statens forvaltningstjeneste. 
 3. Rettspraksis. Dommer som er avgjort i domstolene og som har høy verdi som kilde. Hvis din sak ligner en eller flere saker som har vært til doms, vil advokaten legge mye vekt på disse. Ofte vil dommer gi ham et mønster for argumenter som kan brukes for å overbevise i en sak. Dommer finner du også på Lovdata. 
 4. Myndighetspraksis. Alle offentlige organer utøver myndighet. Med andre ord anvender de lover og skaper en praksis for lovanvendelsen. Her finner man utrolig mange sakseksempler, og igjen; dersom noe ligner på din sak, er det absolutt relevant. Her er noen steder med oversiker som er ofte brukt. 
 5. Privat praksis. Dette er en kilde som dreier seg om standarder som har utviklet seg i bransjer eller mellom privatpersoner. Typisk er avtalepraksis (standardavtaler, handelsklausuler og annet) som du finner i kontraktssamlinger, f. eks på nett. 

Hva er det de ikke kan?

Advokat Oslo: Jurister er gode på prosess, problemløsning og forhandlinger. Dette er deres spisskompetanse. Av og til kan man tro at disse kan det meste. De har ingen utdanning innen økonomi, politikk, filosofi eller fag som teknisk, helse eller annet. 

Mange spesialiserer seg og lærer mye gjennom erfaring med en type saker. 

En god rettshjelper er tydelig på sin spisskompetanse overfor deg som klient. 

Advokatetikk

Advokat Oslo: Det fins et omfattende regelverk knyttet til etikk. Det er et overodnet mål at de i sitt arbeid skal opptre i henhold til jusens idealer. 

Dessverre er ikke den gjengse oppfatning alltid slik:

"Før tok en jurist utgangspunkt i jusens idealer. Nå tar en god jurist utgangspunkt i klientens interesser og ser hvor langt lovens grenser kan presses." (Thor Gjermund Eggen, Dagbladet)

"Advokatene er nærmest blitt en slags løpegutter som klientene forventer at leverer forhåndsbestilte resultater" (Kristian Andenæs, professor i rettssosiologi)

Dette er en type utsagn man til stadighet møter. Det kan nok påstås at det ligger en del dilemma i deres hverdag, men jeg tror, når man se de strenge regler og den kontroll de utsettes for, at de fleste arbeider i tråd med sunne og gode verdier. 

Etiske regler finnes mange steder:

 • Grunnleggende etiske normer. dette er normer som gjelder for alle mennesker og bygger på hva som er rett og galt, godt og vondt. 
 • Yrkesetikk og bransjenormer
 • Domstolloven
 • Advokatforskriften
 • Advokatforeningens retningslinjer for forsvarere
 • Andre nordiske land
 • CCBEs etiske retningslinjer
 • www.jus.no 

Disse reglene oppstiller etiske prinsipper for:

 • Uavhengighet
 • Hederlighet
 • Integritet
 • Taushetsplikt
 • Fortrolighet
 • Interessekonflikter
 • Salærberegning
 • Kollegakonflikt
 • m.m.


Hva betyr dette for deg?

Tre ting å tenke på når du vurderer hjelp fra en advokat:

 1. Velg en advokat som har spisskompetanse på den problemstilling du står overfor
 2. Spør om vedkommende konkret har vært borti en problemstilling lik den du står i
 3. Be advokaten forklare hva akkurat han/ henne kan tilby som konkurrentene ikke kan